Obsługa spraw

Mediacje sądowe i prywatne

Nasze Centrum Mediacyjne rozwiązuje spory na drodze mediacji sądowych i pozasądowych.  Wspieramy osoby fizyczne i przedsiębiorstwa m.in w sporach rodzinnych, spadkowych, cywilnych, medycznych, pracowniczych i gospodarczych.

Mediacje przeprowadzamy stacjonarnie w Gdańsku i Gdyni, jak również w formie e-mediacji, czyli mediacji zdalnych.

mediacje

Mediacje sądowe i prywatne

Nasze Centrum Mediacyjne rozwiązuje spory na drodze mediacji sądowych i pozasądowych.  Wspieramy osoby fizyczne i przedsiębiorstwa m.in w sporach rodzinnych, spadkowych, cywilnych, medycznych, pracowniczych i gospodarczych.

Mediacje przeprowadzamy stacjonarnie w Gdańsku i Gdyni, jak również w formie e-mediacji, czyli mediacji zdalnych.

mediacje

Mediacje rodzinne

 • mediacje przy rozwodzie i separacji (np. w celu pojednania, ustalenia warunków rozstania)
 • spory związane z opieką nad dziećmi (np. miejsce zamieszkania dzieci, kontakty z dziećmi, sporządzenie planu wychowawczego, alimenty)
 • spory majątkowe i mieszkaniowe, w tym podział majątku po rozwodzie
 • spory dotyczące opieki nad członkami rodziny w podeszłym wieku, chorymi lub niepełnosprawnymi
 • rozwiązywanie konfliktów międzypokoleniowych

Mediacje spadkowe

 • mediacje przy sporządzaniu testamentu
 • spory dotyczące realizacji  poleceń i zapisów testamentu
 • spory dotyczące ustalenia udziałów spadkobierców
 • spory dotyczące działu spadku
 • mediacje przy sporządzaniu umowy darowizny uszczuplającej masę spadkową
 • spory dotyczące ustalenia wysokości zachowku
 • spory dotyczące uzgodnienia sposobu i terminu zachowku, rozłożenia na raty zachowku czy też sposobu zabezpieczenia poprzez ustanowienie hipotek

Mediacje dotyczące nieruchomości

 • spory dotyczące umów przedwstępnych sprzedaży nieruchomości
 • mediacje w sprawach o zniesienie współwłasności nieruchomości
 • spory dotyczące służebności
 • spory o zasiedzenie nieruchomości
 • spory związane z nieruchomościami wspólnymi (np. podział nieruchomości, przebudowy, nadbudowy)
 • spory w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych
 • spory w sprawach o naruszenie posiadania

Mediacje cywilne - pozostałe sprawy

 • spory o realizację, istnienie, unieważnienie albo rozwiązanie umowy najmu lub dzierżawy
 • spory dotyczące realizacji umowy zlecenie, umowy o dzieło
 • spory z deweloperem na każdym etapie realizacji zawartej umowy deweloperskiej
 • mediacje w sporach dotyczących obrotu nieruchomościami i procesem inwestycyjnym
 • spory z zakresu prawa pracy
 • spory o odszkodowanie lub zadośćuczynienie
 • spory o naruszenie dóbr osobistych

Mediacje medyczne

 • wszelkie spory prawne pomiędzy lekarzem/dentystą/kosmetologiem a pacjentem lub jego rodziną
 • spory dotyczące uszkodzeń ciała
 • spory dotyczące rozstroju zdrowia pacjenta, zakażeń szpitalnych
 • spory dotyczące błędnej diagnozy lub błędów w leczeniu
 • spory o naruszenie prawa pacjenta do informacji
 • spory o rozliczenia finansowe z tytułu udzielania świadczeń medycznych
 • mediacje w celu ustalania wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia za błąd medyczny
 • sprawy dotyczące niewłaściwego zachowania się personelu
 • sprawy dotyczące naruszenia dóbr osobistych personelu medycznego

Mediacje pracownicze

 • wszelkie spory w relacji pracownik-pracownik, pracownik - pracodawca, pracodawca - związki zawodowe
 • spory dotyczące wypowiedzenia warunków pracy i płacy
 • spory związane z postępowaniem dyscyplinarnym
 • spory dotyczące wynagrodzenia
 • spory dotyczące urlopu wypoczynkowego lub jego ekwiwalentu pieniężnego
 • spory dotyczące zlecenia pracy w godzinach nadliczbowych
 • spory dotyczące wypadku przy pracy
 • spory dotyczące dyskryminacji i mobbingu
 • spory dotyczące molestowania seksualnego
 • mediacje w sprawach z zakresu zbiorowego prawa pracy
 • konflikty w zespole pracowników
 • konflikty w zarządzie

Mediacje zbiorowe

 • spory pomiędzy pracownikami a pracodawcą
 • rozwiązywanie konfliktów w szkole na linii rodzice a nauczyciel/dyrektor
 • spory pomiędzy pracownikami szkoły a dyrekcją
 • spory pomiędzy członkami wspólnoty mieszkaniowej a zarządem wspólnoty
 • spory w fundacjach, stowarzyszeniach, organizacjach pozarządowych

Mediacje konsumenckie

 • spory związane z nieprawidłowo wykonaną usługą
 • spory dotyczące zwłoki w świadczeniu usługi
 • spory związane z wystąpieniem wady towaru
 • spory dotyczące nieprawidłowego oznakowania towaru
 • spory wynikające ze złej jakości produktu
 • spory związane z opóźnieniem w dostarczeniu zamówionego produktu
 • spory związane z odmową uznania złożonej reklamacji

Mediacje ubezpieczeniowe i odszkodowawcze

 • wszelkie spory na rynku ubezpieczeniowym (m.in. ubezpieczenia osobowe, na życie z UFK, majątkowe)
 • spory dotyczące odmowy wypłaty ubezpieczenia
 • spory dotyczące wysokości wypłaconego ubezpieczenia
 • sporów o roszczenia odszkodowawcze,
 • spory o zadośćuczynienie
 • mediacje w sprawach o naruszenie dóbr osobistych

Mediacje własności intelektualnej i internetu

 • spory na gruncie przepisów prawa prasowego
 • spory przeciwko dziennikarzom, redaktorom naczelnym i wydawcom
 • spory w zakresie prawa własności intelektualnej
 • spory o prawa autorskie i patenty
 • spory dotyczące ochrony wizerunku w Internecie
 • spory w zakresie e-handlu.

Mediacje gospodarcze

 • spory między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.
 • negocjacje biznesowe
 • spory dotyczące realizacji umów handlowych na każdym ich etapie
 • spory korporacyjne
 • spory związane z dochodzeniem wierzytelności od dłużników
 • spory wynikające ze sprzedaży przedsiębiorstwa lub sprzedaży udziałów
 • spory związane z przekształceniem przedsiębiorstwa
 • spory w zakresie postępowania upadłościowego
 • spory w zakresie postępowania naprawczego

Mediacje w sporcie

 • spory dotyczące zapłaty wynagrodzenia (umowy z zawodnikami, umów menedżerskie, umowy trenerskie)
 • spory dotyczące zmiany barw klubowych przez zawodników
 • spory o prawa do wizerunku sporowców
 • spory dotyczące wysokości ekwiwalentu za wyszkolenie i rozwój zawodnika
 • spory dotyczące przyznania/odebrania licencji
 • spory klubów sportowych z jednostką samorządu terytorialnego
 • wszelkie spory pomiędzy sportowcami, klubem, organizacją sportową, sponsorem, właścicielami obiektów sportowych